dijous, 1 de març del 2018

Els reguladors de la heterocromatina: les isoformes HP1

Científics del IDEBELL, han investigat profundament la proteïna HP1 i sobre com afecta la seva estructura a la cromatina. Com ja hem vist la cromatina és l'estructura en la que se ordena el nostre material genètic i està constituïda per DNA associades a histones.

Mentre la cèl·lula no es divideix la trobem en dues formes: eucromatina, menys compactada i la heterocromatina, més condensada i inactiva. Al mateix temps, trobem l'heterocromatina facultativa i la constitutiva. Un dels components estructurals clau de la heterocromatina és la proteïna HP1 que participa en l'estructura i la propagació d'aquesta. Hi ha tres isoformes diferents: HP1α, HP1β y HP1γ i que presenten un grau elevat de conservació de seqüència.

En treballs anterios es va demostrar que en condicions d'estrés oxidatiu aquestes tres variants fan tres papers diferents en la compactació de la cromatina. Fan funcions en un enzim clau en el control epigenètic del genoma. Aquest estudi s'interessa per la heterocromatina pericèntrica, la que delimita el centròmer. Estes regions tenen un paper estructural en el genoma i el seu canvi pot causar aberracions cromosòmiques i enfermetats com el càncer.

HP1α preservaria la estructura interna de la heterocromatina perifèrica. Gràcies a açò el paper de les isoformes HP1 han donat peu a noves investigacions sobre la estructura de la heterocromatina.

Aquest succés el podem relacionar amb el que estem donant, ja que la heterocromatina està dins de l'apartat de genètica i funció cel·lular.


Per profunditzar més en aquesta notícia cliqueu ací.