diumenge, 18 de novembre de 2012

Els animals separats dels seus congèneres modifiquen el seu cervell


Noticía extreta de: El País, 12 de Novembre del 2012.

Segons un estudi  de la universitat de Búfalo i de la facultat de Medicina de l'hospital Sinaí de Nova York, publicat en Nature Neuroscience,quan s'aïlla a moltes espécies animals (inclòs l'ésser humà),aquestes experimenten canvis adaptatius veloços a l'estrucutra cerebral ja que la sociabilitat de moltes espècies animals és clau per al seu correcte desenvolupament.

Es va realitzar un experiment amb ratolins i es van mesurar dues substáncies de les neurones: la mielina (la més destacada) i la cromatina. Aquestes dues substáncies es van reduir en els animals que s'havien separat de la resta.

La mielina és una forma de coberta grassa de les neurones que protegeix les connexions sináptiques amb el que es facilita el funcionament cerebral i aquesta substáncia es va reduir al còrtex prefrontal la qual cosa va resultar lógic ja que és la zona cerebral que alberga els mecanismes de moltes de les relacions socials, emocionals i cognitives.

Mielina

La cromatina, que consisteix en densos empaquetaments d'ADN del nucli cel·lular ,també es perd amb l'aïllament. El conjunt de tots dos canvis provoca canvis en el comportament dels animals, que fins i tot quan eren tornats a la ventrada dedicaven menys temps a interactuar amb els seus congèneres que els ratolins que no havien sigut separats. No obstant aixó, la investigadora Karen Dietz diu que l'efecte és reversible a llarg termini.

La universitat de Búfalo està especialitzat en investigacions sobre esclerosi múltiple, i la falta de mielina és una de les causes que provoquen aquesta malaltia, causa per la qual han realitzat l'estudi . Aquest estudi també confirma una de les afirmacions actuals de la neurologia: que al contrari del que es pensava fa 100 anys, els canvis en el comportament de les persones per adaptar-se a factors externs no són un mer aprenentatge, sinó que es deuen al fet que el cervell és un òrgan que està contínuament adaptant-se al que succeeix al seu exterior.

Aquesta notícia estaria relacionada amb el temari de Biologia, més concretament amb la neurologia.