dimecres, 2 d’abril de 2008

ATP, un nutrient bàsic


Totes les cèl·lues posseïxen ATP (adenonina trifosfat), la seua presència és necessària per a les reaccions que necessiten molta energia, tant si la font primària de l'energia és la llum del Sol, com si és l'assimilació de molècules orgàniques procedents de laingestió d'aliments. Totes les cèl·lules necesssiten aliment i energia per a crèixer i multiplicar-se. L'energia que s'obté del ATP permet a les cèl·lules permiteix a les cèl·lules produir àcids nuclèics i proteïnes a partir de precurssors presents en el medi.
La seua presència en els organismes és universal, no es pot descartarque les primeres cèl·lules otingueren energia utilitzant el ATP (a més d'altres molècules de gran contingut energètic relacionades amb el ATP, com la GTP o la UTP) com a aliment.
Amb el creixement de la població cel·lular el ritme de consum d'aquestes substàncies degué superar el ritme de formació espontània, i sols lescèl·lules que pogueren desenvolupar els seus mecanismes interns per a produir-lo van sobreviure. Un dels primers emcanismes fou la fermentació.

Algunes mol·lècules van poder convertir-se en catalitzadors, que van ser (i ho són) importants per a la matèria viva pel fet que introdueixen ordre i organització en processos químics, que sense ells es produirien a l'atzar.